Dzień dobry!

 Mam nadzieję że odpoczywacie Państwo  w jakimś błogim niebycie , niemniej jednak dla tych którzy jednak nie są – garść ważnych informacji o tym jak mądrze wypowiadać umowy. 

Czy zdarzało Ci się już taką umowę rozwiązywać? Czy wiesz jak odstąpić od umowy, bądź ją skutecznie rozwiązać?

Mogłoby się wydawać, że wypowiedzenie umowy, jest jedną z prostszych czynności prawnych, którą na co dzień wykonują przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że wypowiedzenie już zawartej umowy powinno zostać przygotowane na jej podstawie. Strony mogą ukształtować dowolnie postanowienia umowy w trakcie jej zawierania – zgodnie z tzw. zasadą swobody zawierania umów.

Zanim więc przystąpisz do rozwiązywania (czy wypowiadania) umowy, rekomendujemy szczegółowe zapoznanie się z treścią zawartej już umowy.

Dokonując analizy, o której mowa powyżej, powinieneś w szczególności sprawdzić poniżej wskazane punkty.

 CZY  MOŻESZ WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ ?

Zdarza się, że strony umowy nie przewidziały możliwości jej wypowiedzenia wcześniej niż przed upływem terminu, na który umowa została zawarta w szczególności w zakresie umów zawartych na czas oznaczony.

W takiej sytuacji, jej wcześniejsze rozwiązanie może powodować nałożenie na stronę rozwiązującą kary umownej, a jej wypowiedzenie możliwe jest tylko w konkretnych sytuacjach.

    Należy zatem zawsze na wstępie dokonać analizy podpisanej umowy  a zatem  czy możesz wypowiedzieć umowę oraz czy jej wypowiedzenie jest dla Ciebie korzystne!

KIEDY MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ ?

Najczęściej najciężej jest wypowiedzieć umowę zawartą przez strony na czas określony. Strony w umowie wskazują najczęściej, że w takiej sytuacji umowa może zostać rozwiązana tylko z ważnych powodów.

Strony umowy mogą w umowie zastrzec, konkretne sytuacje upoważniające stronę do wypowiedzenia umowy bądź jej rozwiązania. Do najpopularniejszych sytuacji należą np.:

 • brak wykonania części przedmiotu umowy w terminie,
 • naruszenie przez jedną ze stron istotnych postanowień umowy.

Jeżeli podpisana umowa zawiera postanowienia tego typu, sprawdź, czy Twoja sytuacja może być uznana za powód do rozwiązania umowy, a tym samym czy złożone przez Ciebie wypowiedzenie będzie skuteczne.

Strony mogą także wskazać, że wypowiedzenie umowy nastąpić może tylko z ważnych powodów.  Jak to interpretować ?

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że są to zarówno przyczyny obiektywne, takie jak np.:

 • kryzys ekonomiczny,
 • siła wyższa,
 • klęski żywiołowe,
 • zdarzenia zmieniające sytuacje stron umowy np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana sytuacji życiowej stron umowy, choroba jednej ze stron, utrata zaufania pomiędzy stronami.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli umowa nie przewiduje, co oznaczają „ważne powody”, to powinieneś zgromadzić dokumenty potwierdzające ich rzeczywiste wystąpienie w sytuacji, gdyby druga strona negowała ten fakt.

FORMA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Strony umowy, dowolnie mogą się umówić także w zakresie formy wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie może być skuteczne np. tylko wtedy gdy zostanie złożone na piśmie i dostarczone do siedziby jednej ze stron, za pomocą wiadomości e- mail, bądź także w formie ustnej. Najczęściej spotykaną formą jest wskazanie, że „wypowiedzenie umowy powinno być przygotowane w formie pisemnej pod rygorem nieważności” oznacza, to że brak zachowania takiej formy skutkuje nieważnością złożonego wypowiedzenia, a umowa pozostaje w mocy. Za pisemne wypowiedzenie umowy,nie uważa się:

 • wypowiedzenia przesłanego w wiadomości e- mail;
 • wypowiedzenia przesłanego w wiadomości SMS;
 • wypowiedzenia przesłanego w formie skanu / faksu;
 • przesłanej pocztą kopii wypowiedzenia umowy, bez oryginalnego podpisu wypowiadającego
 • ustnego oświadczenia złożonego w trakcie rozmowy osobistej bądź rozmowy telefonicznej.

Najbezpieczniejszą i najbardziej rekomendowaną formą wypowiedzenia umowy jest dokonanie tego w formie pisemnej.

  CO POWINNO SIĘ ZNALEŹĆ W WYPOWIEDZENIU UMOWY ?

Najważniejsze, aby w wypowiedzeniu umowy wskazane zostało :

 • kto wypowiada umowę;
 • oznaczenie wypowiadanej umowy np. „umowa z dnia 27 kwietnia 2020 roku nr 123/20 zawarta pomiędzy..”;
 • kto jest adresatem wypowiedzenia;
 • kto podpisuje wypowiedzenie umowy oraz na jakiej podstawie osoba ta reprezentuje wypowiadającego;
 • data oraz miejsce sporządzenia wypowiedzenia.

 Na zakończenie – jak zawsze mądrych decyzji  i wszystkiego najlepszego. 

Joanna Świątek – Wojnarowska prawnik 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.